မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 48.07 KB Download
pdf
(၂၇-၉-၂၀၂၁)မှ(၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲ့စည်းခွင့်တင်ပြလာသော ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသည့် အချိန်နှင့် ခွင့်ပြုသောအချိန် ဖော်ပြချက်ဇယား 130.57 KB Download
pdf
၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 38.89 KB Download
pdf
၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 50.03 KB Download
pdf
နိုင်ငံခြားသား ဒါရိုက်တာများ၊ ပညာရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မှီခိုသူများ၏ နေထိုင်ခွင့်၊ ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် ဗီဇာနှင့် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ် ပြုလုပ်ခြင်းများအတွက် Online မှ လျှောက်ထားရန် အသိပေးကြေညာခြင်း 79 KB Download
pdf
နိုင်ငံခြားသား ဒါရိုက်တာများ၊ ပညာရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မှီခိုသူများ၏ နေထိုင်ခွင့်၊ ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် ဗီဇာနှင့် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ် ပြုလုပ်ခြင်းများအတွက် Online မှ လျှောက်ထားရန် အသိပေးကြေညာခြင်း 49.4 KB Download
pdf
၂၈-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 101.12 KB Download
pdf
၂၄-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 52.28 KB Download
pdf
(၂၀-၉-၂၀၂၁)မှ(၂၆-၉-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲ့စည်းခွင့်တင်ပြလာသော ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသည့် အချိန်နှင့် ခွင့်ပြုသောအချိန် ဖော်ပြချက်ဇယား 120.11 KB Download
pdf
၂၃-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 49.44 KB Download

Pages