မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၅/၂၀၁၆) 273.83 KB Download
pdf
ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ( ၃/၂၀၁၆ ) 248.01 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ မူကြမ်း 2.2 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ(မူကြမ်း)(၃၀-၅-၂၀၁၆) 322.31 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်စာအုပ် 627.16 KB Download
pdf
၄/၂၀၁၆ - ကဏ္ဍအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 224.4 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၀၄/၂၀၁၆) 159.84 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၃/၂၀၁၆) 159.87 KB Download
pdf
Financing Infrastructure Development and Public- Private Partnership (PPP) Framework for Myanmar 1.37 MB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက် နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၃/၂၀၁၆) 13.54 KB Download

Pages