မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
2016/ October Foreign Direct Investment By Country 134.62 KB Download
pdf
2016/ October Foreign Direct Investment By Sector 105.3 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 43.67 KB Download
pdf
အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ် ၁၂၃/၂၀၁၆ 30.21 KB Download
pdf
2016/October- Myanmar Citizens Investment By Sector 89.15 KB Download
pdf
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် နည်းဥပဒေ (English Version) 239.23 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၀/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 60.78 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ 203.6 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ၁၉၁၄ 854.2 KB Download
pdf
အထူးကုမ္ပဏီ အက်ဥပဒေ ၁၉၅၀ 232.55 KB Download

Pages