မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
2016/ November Foreign Direct Investment By Country 98.9 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၂/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 36.79 KB Download
pdf
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း 33.47 KB Download
pdf
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒ 48.14 KB Download
pdf
Yearly Approved Amount Foreign Direct Investment By Country 8.6 KB Download
pdf
Yearly Approved Amount Foreign Direct Investment By Sector 7.72 KB Download
pdf
2016/ October Foreign Direct Investment By Country 134.62 KB Download
pdf
2016/ October Foreign Direct Investment By Sector 105.3 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၆)မှ ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 43.67 KB Download
pdf
အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ် ၁၂၃/၂၀၁၆ 30.21 KB Download

Pages