အလုပ်သမားရေးရာ

အလုပ်သမားရေးရာ

 

လုပ်ငန်းကြီးလုပ်ကိုင်သော အလုပ်ရှင်များအတွက် စည်းမျဉ်းနှင့် နည်းဥပဒေအသစ်များကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေတွင် ပြဌာန်းပေးထားသော်လည်း [နိုင်ငံခြားသားနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံသား အလုပ်သမားခန့်ထားမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခြေခံဥပဒေမူဘောင်ကို မြန်မာကုမ္ပဏီ များဥပဒေတွင် ပြဌာန်းသတ်မှတ် ပေးထားသည်။

ဤဥပဒေများအရ အလုပ်ရှင်အားလုံးတို့သည် အောက်ပါအတိုင်း တာဝန်ရှိသည်-

  • မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားကို တူညီသော အခွင့်အရေးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး လစာ ပေးရာ တွင် မညီမျှမှုကို ရှောင်ရှားရမည်။ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတို့သည် အဆင့်တူညီခဲ့သော် တူညီသော လစာရရှိရမည်။
  • နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအားလုံးအတွက် အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်ကို ကော်မရှင်၏ ထောက်ခံချက်အရ အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည်။
  • ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ အချိန်ပိုကြေး၊ လျော်ကြေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေး အကျိုးခံစား ခွင့်တို့အပါအဝင် အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
  • အလုပ်ရှင်အချင်းချင်းအကြား၊ အလုပ်သမား အချင်းချင်းအကြား အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ် သမား၊ အလုပ်သမားနှင့် အတတ်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတို့အကြား ပေါ်ပေါက် လာသည့် အငြင်းပွားမှုများကို သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြေရှင်းရမည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံတော်အတွင်း ၄င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမဆို အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် မှုနှင့် အကြံပေးအဖြစ် ဥပဒေများနှင့်အညီ ခန့်အပ်နိုင်သည်။

နိုင်ငံခြားသားနှင့် နိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူ အလုပ်သမားများ၊ အတတ်ပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်း များခန့်အပ်ရာတွင် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကို အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ခန့်ထား ရမည်။

သို့သော် အလုပ်မခန့်အပ်မီသင်တန်းကာလ သို့မဟုတ် အစမ်းခန့်ကာလတွင် ခန့်အပ်ရန် လျာထားသည့် အလုပ်သမားများအား ယင်းသို့ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရန် သတ်မှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည်။ သဘောတူညီချက်သည် အလုပ်ခန့်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များကို ပြည့်စုံအောင် အသေးစိတ်ရေးဆွဲထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားရမည်။

  • အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားနှင့် အလုပ်ခွင်သို့ ကြိုပို့ယာဉ်စီစဉ်ပေးခြင်း၊ နေရာထိုင်ခင်း နှင့် အစားအသောက် အစီအစဉ်များကဲ့သို့သော အလုပ်နေရာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အချက်များ၊
  • လုပ်ခနှုန်းထားနှင့် လစာ၊ အလုပ်ချိန်၊ အချိန်ပိုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒ၊ အလုပ် ပိတ်ရက်နှင့်ခွင့်တို့အပါအဝင် လုပ်ခလစာပေးသည့် သတ်မှတ်ချက်များ၊
  • အာမခံနှင့် ခရီးစရိတ်၊ အစားအသောက်အတွက်လက်မှတ်များနှင့် အလုပ်ရှင်က ခွင့်ပြုထားသော အကျိုးခံစားခွင့်များ၊
  • အလုပ်ခွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
  • သင်တန်း သို့မဟုတ် အစမ်းခန့်ကာလနှင့် အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ၊]

Show Sidebar Menu: 

1