ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားများ လျှော့ချကောက်ခံခြင်း ကြေညာချက်

ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားများ လျှော့ချကောက်ခံခြင်း ကြေညာချက်

Posted on 09 April 2020

ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားများ လျှော့ချကောက်ခံခြင်း ကြေညာချက် အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/service_fees_for_covid_19_comparison_announcement_2020.pdf