အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၁၀/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း 134.31 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၈/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း 296.48 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၁၀/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း 57.78 KB Download
pdf
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၂၀/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ 118.08 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (၁၉/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 193.81 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၉/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း 55.03 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၉/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 121.68 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ နေပြည်တော်ကောင်စီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၃/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 231.86 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (၁၇/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 72.35 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၆/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း 199.55 KB Download

Pages