အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၈/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း 44.93 KB Download
pdf
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၁၆/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ 1.42 MB Download
pdf
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၈/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ 618.96 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (၁၆/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 194.45 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ (၈/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ စာရင်း 367.46 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ(၁၅/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစာရင်း 82.91 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ နေပြည်တော်ကောင်စီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၂/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 79.78 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၇/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစာရင်း 28.29 KB Download
pdf
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ (၇/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ 917.92 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ(၁၄/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစာရင်း 96.08 KB Download

Pages