ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်နှုန်းထားများဖြေလျော့သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၇၂/၂၀၂၁) 718.11 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁၅/၂၀၂၁) (မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေများ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း) 104.34 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁၀/၂၀၂၁ (မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေများ ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း) 196.08 KB Download
pdf
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 43.88 KB Download
pdf
ကချင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 41.57 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၅/၂၀၂၀ လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပုံစံနှင့် အခကြေးငွေများ သတ်မှတ်ခြင်း 522.98 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၀ /၂၀၂၀ သီးခြားလွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း 201.57 KB Download
pdf
ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌခန့်အပ်ခြင်း 35.77 KB Download
pdf
ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 277.43 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅ /၂၀၂၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပမာဏ တိုးမြှင့်ပြီး ခွင့်ပြုထားသည့်ကာလအတွင်း တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ 163.52 KB Download

Pages