ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 26.54 KB Download
pdf
လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ 10.76 MB Download
pdf
လူမွဲခံယူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ 1.81 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/၂၀၂၀)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 42.63 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၀ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏နစ်နာမှုဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်း) 77.28 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၂၀ (နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာ တင်ပြရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ ၈၁၀ အား မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း) 726.03 KB Download
pdf
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်ခြင်း 36.02 KB Download
pdf
ဒါရိုက်တာများနှင့် ဆက်နွယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့ ပေးအပ်သည့် အခကြေးငွေနှင့် အခြားအကျိုး ခံစားခွင့်များအတွက် အတည်ပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လမ်းညွှန်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း 51.44 KB Download
pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၇/၂၀၁၉) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ 2.13 MB Download
pdf
အမိန့်‌ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၅/၂၀၁၉ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း 631.52 KB Download

Pages