ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 58.31 KB Download
pdf
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 56.52 KB Download
pdf
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်း 56.43 KB Download
pdf
ပဲခူးတိုင်းဒေသကီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 57.51 KB Download
pdf
ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 55.24 KB Download
pdf
ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 63.21 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၅/၂၀၁၉ ဆန္ဒအလျောက်ဖျက်သိမ်းခြင်း (Voluntary Winding Up) မြန်မာကုမ္ပဏီများစာရင်း 121.96 KB Download
pdf
အများနှင့်အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုရေးအကျိုး ရည်မျှော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း 49.06 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၆/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ (ဂျပန်ဘာသာ) 218.96 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၉) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကူအညီပေးရေးကော်မတီ၏ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 844.91 KB Download

Pages