ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၉) တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 857.28 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉) အဆိုပြုချက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 650.58 KB Download
pdf
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် အခြေခံ အချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းခြင်း 32.07 KB Download
pdf
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် အခြေခံ အချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းခြင်း 32.07 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ( ၇၇ /၂၀၁၈) 33.25 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၆/၂၀၁၈ 124.62 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ 272.95 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၆၄ /၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇) အရ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်သော တည်ဆဲကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း များကို မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုမီ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း အတွက် အခကြေးငွေ 43.98 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ( ၆၃/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇) အရ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှုအတွက် သီးခြားဝန်ဆောင်ခ သတ်မှတ်ခြင်း 36.91 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၆/၂၀၁၈ 210.35 KB Download

Pages