ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၀/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇)အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းပုံစံ 675 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၉/၂၀၁၈) အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ 1.01 MB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၈/၂၀၁၈) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသင်းအဖွဲ့များအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ 800.25 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၅၇/၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ(၂၀၁၇) အရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေနှင့် နှောင့်နှေးသည့် ပေးပို့တင်ပြခြင်းအတွက် နောက်ကျကြေး 599.54 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ 203.6 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (English Version) 104.2 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Thai) 297.81 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Simplified Chinese Version) 358.64 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Traditional Chinese Version ) 446.37 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Japanese) 554.13 KB Download

Pages