ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Korean) 675.99 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ 1.97 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ(တရုတ်ဘာသာ ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်း) 470.4 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ (English Version) 1.44 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ( English Version) 198.77 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Simplified Chinese) 505.9 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (Unofficial Traditional Chinese Translation) 549.77 KB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ(Unofficial Translation in Japanese) 580.82 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၁၈) 43.88 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၁၈) 211.8 KB Download

Pages