ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၇/၂၀၁၇) 34.53 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၆/၂၀၁၇) 26.78 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၅/၂၀၁၇) 840.53 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၁/၂၀၁၇) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကူအညီပေးရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း 754.15 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၁၇) 34.93 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၅/၂၀၁၇) ကန့်သတ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း 128.65 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃/၂၀၁၇) ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍသတ်မှတ်ခြင်း 92.09 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၇) 26.53 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၇) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်အမျိုးအစား သတ်မှတ်ခြင်း 111.19 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/ ၂၀၁၈ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကူအညီပေးရေးကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း 24.82 KB Download

Pages