ဗီဇာကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီများသို့အသိပေးကြေညာချက်

ဗီဇာကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီများသို့အသိပေးကြေညာချက်

Posted on 06 July 2020

၁။      ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည်-

(က)   နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ နိုင်ငံခြားသားဒါရိုက်တာများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ ၊

( ခ)    နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ ခန့်ထားသော နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအတွက် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခြင်း ကိစ္စများ အတွက် ထောက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။      ဌာနအနေဖြင့် ဗီဇာသက်တမ်းတိုး ထောက်ခံနိုင်ရေး အတွက် စိစစ်ရာတွင် အထောက် အကူ ဖြစ်စေရန် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်-

 

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့ လိပ်မူထားသော အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ လက်မှတ်ရေးထိုးထား သည့်လျှောက်လွှာ

(ခ ) နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းအတွက် ကိစ္စအရပ်ရပ်အား တာဝန်ယူကြောင်း   အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ၏ ကတိဝန်ခံချက်

(ဂ ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ (ကာလာဖြင့် 1.5 x 2 Inches)     

(ဃ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ၊ Form  of  Permit နှင့် ပုံစံ(၂၆) (သို့) ပုံစံ(၁၈)မိတ္တူ

(င) ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းကို တိကျစွာဖော်ပြရန်၊ လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင် သည့် ဌာန (သို့မဟုတ်)  အဖွဲ့အစည်းမှ ထုတ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) အခွန်ပေးဆောင်ထားသည့် အထောက်အထား  တင်ပြရန်၊

(စ ) ကုမ္ပဏီတွင် ခန့်အပ်ထားသော နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်း စာရင်း နှင့် နိုင်ငံသား ဝန်ထမ်းစာရင်းတို့အား အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြရန်

(ဆ ) နိုင်ငံခြားသား ဒါရိုက်တာ(သို့) ပညာရှင်ကိုယ်တိုင် လာ​ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ

(ဇ ) နိုင်ငံခြားသားအား မိမိလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားကြောင်း စာချုပ်အထောက် အထား (Contract)  မိတ္တူနှင့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

(ဈ ) နိုင်ငံခြားသားအား ကုမ္ပဏီတွင် ပေးအပ်သည့်ရာထူးနှင့် တာဝန်ကို တိတိကျကျ ဖော်ပြရန်

၃။      ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်လျှင် စီးပွားရေးနှင့် ကူသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့သာ လျှောက်ထားရန် ဖြစ်ပါသည်။

၄။      ဗီဇာသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ(၃)ပတ်အလို နောက်ဆုံးထား၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။ သက်မှတ်ကာလထက် နောက်ကျမှ တင်ပြလာသော လျှောက်လွှာများအား လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။           

၅။      ဗီဇာသက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းပိုမိုလွယ်ကူ ချောမွေ့စေရေးအတွက် ဌာန ၏လိုအပ်ချက်များကိုကုမ္ပဏီများမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

၆။      ဤကြေညာချက်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် စတင် အကျိုး သက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

 

COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေမှု ကာလအတွင်းဗီဇာသက်တမ်းတိုး ထောက်ခံချက် တင်ပြရန် သတ်မှတ်ချက်များ

DICA အနေဖြင့် ဗီဇာသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး (၅) ရက်အထိ ကျန်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားသားများ  ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအား ဗီဇာသက်တမ်းတိုး လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

၁။      https://www.dica.gov.mm/mm/news/1372173  မှတစ်ဆင့်လျှောက်လွှာပုံစံအားရယူ၍ အချက်အလက်များအား ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပြီး ကုမ္ပဏီ Officer (Managing Director ၊ Director ၊ Authorized Officer ၊ etc…) တစ်ဦးမှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ တင်ပြရန်။

၂။       ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email တို့ကို ရှင်းလင်းစွာ ရေးသားရန်။

၃။      ကုမ္ပဏီ Officer  ၊ Members နှင့် ၄င်းတို့ မိသားစုဝင်များ၏ ဗီဇာသက်တမ်းတိုး ထောက်ခံချက်ရရှိရေးအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ဖြင့်တင်ပြနိုင်သည်။

၄။      ပထမအကြိမ် ခန့်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် အထောက်အထား တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါက ကုမ္ပဏီ Officer ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တင်ပြနိုင်သည်။

၅။      ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများအတွက် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးတင်ပြပါက ကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်း အထောက် အထား (Contracts ၊ Agreement ၊ Invoice ၊ လုပ်ငန်း လိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုမိန့်) တင်ပြရမည်။

၆။      လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပြီးသော တင်ပြစာများအတွက် လိုအပ်မည့် စာအမှတ် အား ရုံးသို့လာရောက်ခြင်း မလိုအပ်စေရေးအတွက် ကုမ္ပဏီအမည်များ အလိုက် https://www.dica.gov.mm/mm/taxonomy/term/3830 တွင် နေ့စဉ် ကြေညာပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များသည် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေမှု၏ နိုင်ငံတော်မှ ကြေညာချက်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် ကာလအထိသာ အကျုံးဝင်သည်။

 

 

                   

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဗီဇာသက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် စိစစ်ချက် လျှောက်လွှာ