ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်

ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်

Posted on 02 August 2018

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သော အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်စနစ် Myanmar Companies Online “MyCO” နှင့်အတူ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက် နေ့တွင်-

ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခဲ့သော

Recomm Business Solutions Myanmar Co., Ltd နှင့်

ပထမဆုံး ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သော

Unibiz Co., Ltd

တို့အား  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။                                                               

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန