မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
၆-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နှင့် ၉-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တို့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 73.64 KB Download
pdf
၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 63.21 KB Download
pdf
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကဏ္ဍ) 617.48 KB Download
pdf
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကဏ္ဍ) 189.2 KB Download
pdf
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကဏ္ဍ) 631.72 KB Download
pdf
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 199.78 KB Download
pdf
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 1.02 MB Download
pdf
(၁၂-၇-၂၀၂၁)မှ(၁-၈-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ဖွဲ့စည်းခွင့်တင်ပြလာသော ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြလာသည့် အချိန်နှင့် ခွင့်ပြုသောအချိန် ဖော်ပြချက်ဇယား 219.59 KB Download
pdf
အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်ရှည်ကာလ ၉ ရက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် 49.7 KB Download
pdf
အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်ရှည်ကာလ ၉ ရက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် 59.59 KB Download

Pages