မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၉/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 450.26 KB Download
pdf
၁၀-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 85.39 KB Download
pdf
၁၀-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 61.97 KB Download
pdf
Test 58.54 KB Download
pdf
၅-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 61.97 KB Download
pdf
ပြည်ပသို့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တင်ပို့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၇/၂၀၁၇ ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း 115.92 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 442.69 KB Download
pdf
၂-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 86.91 KB Download
pdf
ဝန်ဆောင်စရိတ်နှုန်းထားများပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း 114.43 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၇/၂၀၂၄ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၄/၂၀၁၉ ကို ပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ 78.04 KB Download

Pages