မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၂၂/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 450.21 KB Download
pdf
၃-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 78.6 KB Download
pdf
၁၀-၇-၂၀၂၄ နှင့် ၁၁-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 84.85 KB Download
pdf
၁၇-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 127.28 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁၉/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 444.66 KB Download
pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၁၆/၂၀၂၄ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 449.52 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း 78.59 KB Download
pdf
ကုမ္ပဏီများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း 76.58 KB Download
pdf
အခွန်ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် အရေးယူခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ 1.05 MB Download
pdf
၂၉-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ဗီဇာထောက်ခံချက် ပေးပို့ပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း 102.36 KB Download

Pages