မူဝါဒနှင့် ဥပဒေ

မူဝါဒနှင့် ဥပဒေ

မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကြိုဆိုအားပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုငံ ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများတိုးမြင့်လာစေရန် ဖွင့်လှစ်သည့်အနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ၊ အခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြင့်လာစေရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် မရှိမဖြစ် သိသင့်သော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေများ၊ ဆက်စပ်ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား အောက်ဖော်ပြပါ Link များတွင် အသေးစိတ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်-

ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်များ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

အလုပ်သမားရေးရာ

အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက်များ

Show Sidebar Menu: 

1