ပုံစံများ

ပုံစံ (၁) စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းလျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ (၂) အဆိုပြုချက် Download
ပုံစံ (၃) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့် Download
ပုံစံ ( ၄ - က ) အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ ( ၄ - ခ ) အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ ( ၅ - က ) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတည်ပြုမိန့် Download
ပုံစံ ( ၅ - ခ ) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အတည်ပြုမိန့် Download
ပုံစံ ( ၆ ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်လျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ ( ၇ - က ) မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ ( ၇ - ခ ) မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ ( ၈ ) အစုရှယ်ယာ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းခြင်းလျှောက်ထားလွှာ Download
ပုံစံ (၉) ကန့်သတ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း Download
ပုံစံ (၁၀) သုံးလပတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း ။ Download
ပုံစံ (၁၁) နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း ။ Download
ပုံစံ ( ၁၂ - က ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင် သူများအတွက် အလုပ်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း Download
ပုံစံ ( ၁၂ - ခ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင် သူများအတွက် အလုပ်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း Download
ပုံစံ (၁၃) ဘဏ္ဍာငွေလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း Download
ပုံစံ (၁၄) ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားဖြစ်စတင် ဆောင်ရွက် သည့် နေ့ရက် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း Download
ပုံစံ(၁၅) မြေ/ အဆောက်အအုံအား တဆင့်ငှားရမ်းထားကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း Download
ပုံစံ(၁၆) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်အတွက် လျှောက်ထားလွှာ Download