နိုင်ငံအလိုက် နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၅/၂၀၁၆)

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
၂၀၁၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 75.69 KB Download
pdf
၂၀၁၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 502.21 KB Download
pdf
၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.84 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.22 MB Download
pdf
၂၀၁၈ခုနှစ် မေလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.8 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.22 MB Download
pdf
၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.8 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလအထိနိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.1 MB Download
pdf
၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.5 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအထိနိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1016.61 KB Download

Pages