နိုင်ငံအလိုက် နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၅/၂၀၁၆)

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(နိုင်ငံ) 198.41 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.23 MB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(နိုင်ငံ) 197.5 KB Download
pdf
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 875.14 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.47 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.22 MB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.46 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.22 MB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.47 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ အထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.37 MB Download

Pages