နိုင်ငံအလိုက် နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၅/၂၀၁၆)

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 198.06 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 866.68 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.19 MB Download
pdf
၂/၂၀၁၇- နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခြေအနေ 1.19 MB Download
pdf
နှစ်စဉ် နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေ(၁/၂၀၁၇) 203.54 KB Download
pdf
၁/၂၀၁၇- နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခြေအနေ 2.58 MB Download
pdf
2016/ December Yearly Approve Amount Foreign Direct Investment By Country 203.89 KB Download
pdf
2016/ December Foreign Direct Investment By Country 1.25 MB Download
pdf
2016/ December Foreign Direct Investment By Country 1.25 MB Download
pdf
2016/ November Yearly Approved Amount for By Country 10.05 KB Download

Pages