မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ဖိုင်အရွယ်အစား
pdf
၁၁/၂၀၁၅ - ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 896.52 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၁/၂၀၁၅) 590.86 KB Download
pdf
နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၁/၂၀၁၅) 880.28 KB Download
pdf
ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁၁/၂၀၁၅) 439.9 KB Download
pdf
အထူးစီးပွားရေးဇုန် နည်းဥပဒေများ 1.59 MB Download
pdf
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (မူကြမ်း) 329.33 KB Download
pdf
Myanmar Investment Guide 2014 (Japanese language) 2.58 MB Download
pdf
Myanmar Investment Guide 2014 (English language) 2.62 MB Download
pdf
နှစ်စဉ် ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုပြီးပမာဏ (၁၀/၂၀၁၅) 7.56 KB Download
pdf
၁၀/၂၀၁၅ - ကဏ္ဍ အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 8.12 KB Download

Pages