မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ ၂၀၁၈ နှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ ၂၀၁၈ နှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

Posted on 25 July 2018

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ပြုစုထားသော မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ ၂၀၁၈ နှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ အတွက် စာအုပ်အား အောက်ပါ Download Link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်-

                                                         

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန