ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန် (ဂျပန်ဘာသာ)

ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန် (ဂျပန်ဘာသာ)

Posted on 08 March 2019

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ပြုစုထားသော ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန်စာအုပ် (ဂျပန်ဘာသာ) အား အောက်ပါ Download Link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်-