မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ

Posted on 14 September 2019

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် အခွင့်အလမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ဖော်ညွှန်းရိုက်ကူး ထားသည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု GIZ တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ဖြင့် ဂုဏ်ယူစွာ တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။