ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦး ရေးသားသည့် "မြင့်တင်ပေးသင့်သည့် ပေါ်ထွန်းစ လုပ်ငန်း (Startups)များ" ဆောင်းပါး

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦး ရေးသားသည့် "မြင့်တင်ပေးသင့်သည့် ပေါ်ထွန်းစ လုပ်ငန်း (Startups)များ" ဆောင်းပါး