နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းအသစ် ခန့်ထားခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းအသစ် ခန့်ထားခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

Posted on 08 September 2016

ပြည်တွင်း၌ ခန့်ထားမည့် နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းအား အလုပ်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားလိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌထံ လိပ်မူလျှောက်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြရမည်-

-        ကုမ္ပဏီတင်ပြစာ (ခန့်ထားမည့်နိုင်ငံခြားသား၏ အမည်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်၊ ရာထူး၊ ခန့်အပ်မည့်ကာလ)

-        နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ

-        ပုံစံ ၈ (အလုပ်လုပ်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ)

-        ပုံစံ ၉ (နိုင်ငံခြားသား ပြည်တွင်းနေထိုင်ခွင့်ပုံစံ)

-        ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်ယူကြောင်း ထောက်ခံချက်

-        ခန့်အပ်ထားပြီးသော နိုင်ငံသား နှင့် နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းအရေအတွက် (ပြည်တွင်း ဝန်ထမ်း များအား စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်၊

         ကျွမ်းကျင်အဆင့်၊ သာမန်အဆင့်စသည်ဖြင့် ရာထူးနှင့်အရေအတွက်ဖော်ပြရန်)

-        မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့် နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မိတ္တူ

-        ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်လျှင်)

-        နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ

-        ခန့်ထားမည့်နိုင်ငံခြားသား၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန