ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
2023 / April Myanmar Citizen Investment By Sector 567.77 KB Download
pdf
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍအလိုက်စာရင်း 934.87 KB Download
pdf
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 348.46 KB Download
pdf
၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 151.88 KB Download
pdf
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 154.58 KB Download
pdf
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 148.51 KB Download
pdf
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 151.34 KB Download
pdf
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 157.16 KB Download
pdf
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 233.5 KB Download
pdf
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလအထိ ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 146.8 KB Download

Pages