နိုင်ငံအလိုက် နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၅/၂၀၁၆)

အချက်အလက်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် Size
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 17.97 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 406.78 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 198.46 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.23 MB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(နိုင်ငံ) 198.32 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.48 MB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1.5 MB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလအထိ နှစ်အလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (နိုင်ငံ) 200.62 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလအထိ နိုင်ငံလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 875.18 KB Download
pdf
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 362.29 KB Download

Pages